Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I ST. IM. FRYDERYKA CHOPINA W SZCZYTNIE Z DNIA 14 lutego 2022

W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY  W ZWIĄZKU

ZE ZWALCZANIEM I ZAPOBIEGANIEM CHOROBY COVID19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia  26  stycznia 2022 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid19. Na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

ogłoszone: Dz. U. z 2022 r. poz. 186
uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2022 r. poz. 213, poz. 367

 

  • 1

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Szczytnie w dniach od 27 stycznia 2022 do dnia 20 lutego 2022 będzie pracować w trybie zdalnym. Oznacza to, że lekcje odbywać się będą poprzez platformę Classroom. Nauczycieli zobowiązuję do  sprawdzenia połączenia, a w przypadku problemów do zgłaszania ich informatykowi (tel. 725 131 213).

  • 2

W sytuacji, gdy zawieszone zajęcia nie mogą odbywać się z wykorzystaniem
technik kształcenia na odległość  – proszę o opisanie sytuacji w formie podania do dyrektora w celu ustalenia innego sposobu prowadzenia tych zajęć.

  • 3

Istnieje możliwość prowadzenia konsultacji indywidualnych lub grupowych
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu końcowego (klasy IV/c4 i VI/c6). W takim przypadku również należy zwrócić się w formie pisemnej o umożliwienie prowadzenia konsultacji.
Na wniosku o prowadzenie konsultacji nauczyciel powinien umieścić imiona i nazwiska uczniów oraz dołączyć pisemne prośby rodziców o udzielenie konsultacji. Należy zastosować odpowiedni zapis w dzienniku, tzn podać temat konsultacji.

  • 4

Lekcje  z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywać się będą
w budynku szkoły. W przypadku zaistnienia konieczności uczenia z mieszkań prywatnych nauczyciele zobowiązani są do przedłożenia dyrektorowi wniosku o umożliwienie pracy zdalnej. Wniosek jest do pobrania w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

  • 5

Traci moc zarządzenie nr 2 Dyrektora  PSM I st, im. Fryderyka Chopina w Szczytnie
z dnia 27 stycznia 2022.

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content