sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Szczytnie informuje, że

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pani Monika Zygmunt – Jakuć

Inspektor jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: iod@psmszczytno.pl

Z klauzulą informacyjną RODO mogą zapoznać się Państwo poniżej:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 5, 12-100 Szczytno,
  89 624 25 09
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest zarówno przez korespondencję tradycyjną na adres wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor ochrony Danych”, jak i poprzez adres e-mail: iod@psmszczytno.pl
 3. Administrator przetwarza zebrane dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szkoły, w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jak i celów rozliczeń finansowych i celów archiwalnych.
 4. Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeniem MK i DN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 5. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Szkoły, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, medycznych, audytowych czy rachunkowych, podmiotom organizującym wycieczki, zajęcia dodatkowe na terenie Szkoły i poza nią, itp.  Podmioty te będą jednak przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie  Szkoły na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd, oraz organom pełniącym nadzór nad Szkołą.).
 6. Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli zachodzą przesłanki z art. 17 – usunięcie danych a w przypadku ograniczenia przetwarzania w ramach art. 18 RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje również prawo do jej wycofania, które można zrealizować w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego faktu w formie papierowej lub elektronicznej (adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 5, 12-100 Szczytno, 89  624 25 09, e-mail: sekretariat@psmszczytno.pl). Cofniecie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Przetwarzane przez Szkołę dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 10. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany. Zebrane dane nie będą poddane profilowaniu.

 

Kliknij, aby pobrać Klauzulę Informacyjną w formacie. PDF