Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Szczytnie informuje, że

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pani Monika Zygmunt – Jakuć

Inspektor jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: iod@psmszczytno.pl

Z klauzulą informacyjną RODO mogą zapoznać się Państwo poniżej:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia IM. Fryderyka Chopina w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 5, 12-100 Szczytno
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mai: iod@psmszczytno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie:
 4. 6 usta 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit, a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym między innymi
  w celu promowania  działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także
  w celu zapewnienia udziału  w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 5. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze. zm.), Ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
  09 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach
  i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz.785), Rozporządzenia Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2014 r. poz. 785) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania,  realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań nałożonych na Administratora;
 6. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Organ prowadzący – Minister Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego, Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Centrum Edukacji Artystycznej , ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.
 8. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu
  o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.
  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Oznacza to,
  że dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego.
 10. Posiada Pani/Pan, jako rodzic/ opiekun prawny prawo dostępu do treści danych dziecka
  i powiązanych z nimi swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i Pani/Pana jako jego rodziców/opiekunów prawnych lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne,
  a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje między innymi brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
 14. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Kliknij, aby otworzyć Klauzulę Informacyjną w formacie .PDF