Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.psmszczytno.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2016

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

 

Strona internetowa http://psmszczytno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

b) strona nie posiada tzw. Sitemap (mapy strony)

c) strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

a) wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,

b) możliwość zwiększenia i zmniejszenia wielkości liter w tekście na stronie,

c) możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,

d) możliwość podkreślenia odnośników (hiperłącz)

e) podświetlenie tła,

f) możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-03.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu szkoły, dostępny pod adresem mailowym: sekretariat@psmszczytno.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina

ul. Sienkiewicza 5

12-100 Szczytno

 

Do ogrodzonego budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Sienkiewicza: boczne i główne.

Do wejścia bocznego prowadzą siedmiostopniowe schody.

Do wejścia głównego przeznaczonego dla uczniów i gości prowadzi szeroki chodnik, nie ma ograniczeń w postaci schodów.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest korytarz, pomieszczenia oraz toaleta na parterze.

Do sali koncertowej znajdującej się na parterze po lewej stronie prowadzą schody, które można pokonać za pomocą transportera schodowego.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content